Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

ksx4system
23:56
2321 4be8 390
Reposted from666th 666th viaszylwia szylwia
ksx4system
23:52
8399 ba6b

June 05 2014

ksx4system
02:05
Reposted fromfuso fuso viazEveR zEveR
ksx4system
02:05
02:00
6808 1730
Reposted fromshadylagoon shadylagoon viazEveR zEveR
01:56
8851 d764 390
Reposted fromangelickandy angelickandy viazEveR zEveR
ksx4system
01:55
0623 c322
Reposted fromkitake kitake viazEveR zEveR
ksx4system
01:54
6951 6325 390
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viazEveR zEveR
01:53
4668 65bf 390
Reposted fromnajmetender najmetender viazEveR zEveR
ksx4system
01:52
Reposted fromfuso fuso viazEveR zEveR
01:45
3584 a942 390
Reposted fromangelickandy angelickandy viazEveR zEveR
01:43
8704 da36 390
ksx4system
01:41
0081 32b1 390
Reposted fromcontroversial controversial viazEveR zEveR
ksx4system
01:40
6608 950c 390

October 20 2013

ksx4system
23:58
Reposted fromlikushkai likushkai viakrapachina krapachina
ksx4system
23:58
ksx4system
23:57
Ciekawe, czy to już rzeczywiście koniec. Jeśli tak, to jest całkiem sympatycznie. Wykąpmy się jeszcze raz w tych spranych gestach, kawałach i docinkach, wypijmy jeszcze kilkadziesiąt ślepych bruderszaftów, by następnego dnia po południu, umyci i ogoleni, ze zmiażdżoną głową, po czterech kawach stawić czoło dojrzałości. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromfreakish freakish viakrapachina krapachina
ksx4system
23:43
Bazinga.
ksx4system
23:42
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa, jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała, Jeśli jest tego warta, nie poddasz się, jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart. Prawda jest taka, że każda osoba cię skrzywdzi, dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frommissbrodka missbrodka viaulepszaj ulepszaj

May 20 2013

03:56
9230 7c69 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaincomperta incomperta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl